Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘thomas robert malthus’

May 14, 2011

Dear Malthus

Yeah, but if I’m hungry

You were right: the world population expands faster than food production. Although Western population growth has slowed down because we have a higher prosperity level, theThird Worldsuffers from an unrestrained increase in population amounts. For decades, farming land and cattle ranching have been taking over nature landscape. To supply six billion people with food, everything is produced at large extent, with monoculture, aided with fertilizer and factory farms. Still people are starving while, according to recent figures, food production is high enough to supply twelve billion people.

I guess you did already know that poverty in developing countries maintains the people surplus and food shortage. It is probably new to you that food-scarcity is a matter of equal sharing. In theThird Worldthey lack everything: job opportunities, food, a solid position in world economy, money. Here in the West we have plenty of everything and I think that we can feed the one hundred thousand people dying of hunger every day with all the food we throw away.

Beside that, since your time income differences between the West and theThird Worldhave increased and several economic activities maintain these differences. Here in the West governments subsidize farmers because they are going through economically uncertain times. The production surplus that originates from the subsidizing is sold – for usurious prices – in African countries, which economically harms the farmers there.

Yet the local farmers try to survive and this causes the unsustainably use of water and soil in developing countries: each year tropical rain forest areas as large asEnglandare cleared for agriculture. Production per hectare is enlarged by not leaving any land as fallows and increasing cattle density on meadows.

Half way the previous century, Garret Hardin noticed that biodiversity, water quality, soil fertility, production per hectare and ecosystem value drastically decline because of humans collectively using these natural resources too intensively; current environmentalists say exactly the same. What can we do? Nature is so valuable, we cannot just mess her up. Did you know that biodiversity in tropical rain forests is so huge that every step you take you can encounter a new species? Still the rain forest in South-America disappears to give place to soy, which is used to feed the European cattle. (And processed in countless food and care products.) Mangrove forests are cleared because of the high instrumental value of the timber and the areas themselves are tainted due to shrimp farms, while the forests as an ecosystem are much more valuable. Hoe can we prevent the species richness of thousands of years of development to be spoiled?

At this very moment multiple Western organizations are struggling against poverty and for sustainable technologies. I think education is a good way of giving help. We can provide sexual education to put a brake on the geometrical population growth and teach locals how to use water and soil sustainably. It is a bit like raising appreciation for nature.

Okay, I can hear your thinking: how sustainably would we live if we were hungry? A rhetorical question. Malthus, they die because we flourish. Here in the West we spend a lot of attention to sustainable technologies, nature conservation and even nature development, because we are rich enough to spend our money on that. People and nature in developing countries are the victims of the neoliberal character of our global economy. Poverty does not lead to nature degradation, as long as people live harmonically. The world-wide market is just so non-transparent that we in the West are simply not aware that our consumption pattern is destroying nature in developing countries. We do not see who or what is paying for our prosperity. It is just hypocrisy that we spend so much money on developing projects while we are indirectly responsible for the damage.

I write to you because I cannot solve this problem on my own. At least, I only know some useless suggestions. Perhaps we should discard capitalism and become communists. Then there won’t be any distinctions between poor and rich and will farmers in contemporary developing countries no longer be forced to destroy nature in order to maintain their families. Or perhaps we can use gene technology to turn off the gene that determines our avarice. Then we can be satisfied with all that nature offers without trespassing her carrying capacity.

Malthus, I write especially to you because I think you made a step towards the right direction. In your essay from 1798 you used insights from economy and biology to describe why the human population crosses the carrying capacity of nature. This problem has become a global issue now and has led to a poor state of nature preservation in developing countries.

I think it is time to build bridges between different scientific disciplines to solve this kind of social problems. We have to share knowledge with each other, because in this complex world, solo insights are not sufficient anymore. By hearing a word such as ‘free market mechanism’, biologists stay awfully quiet, and when economists are confronted with the nutrient cycles, at night they are having troubles falling asleep.

Malthus, I would like to ask you if you would like to employ your multiple disciplinary qualities in an interdisciplinary research team to come up with solutions for sustainable solutions to nature conservation in the Third World. Within this collaboration the theme ‘Yeah, but if I’m hungry’ will take a central stage, by which focus will be on both food scarcity in developing countries and Western consumption appetite. Maybe you can get in touch with Garrett Hardin, or Arjun Appadurai? Can I count on you? Because it would be a dreadful thing if our exquisite nature will be lost.

Kind regards,

CB.

Klik hier voor de Nederlandse versie van dit essay.

Read Full Post »

Betreft: Ja, maar als ik honger heb

Amersfoort, 28 april 2010

Beste Malthus,

Je had gelijk: de wereldbevolking groeit sneller dan de voedselproductie. Alhoewel de bevolkingsgroei in het Westen is afgenomen doordat wij hier meer welvaart hebben, kent de Derde Wereld een ongeremde toename in bevolkingsaantallen. Akkerland en veeteelt nemen al decennialang de plaats in van natuurlandschap en om zes miljard mensen van voedsel te voorzien gebeurt alles grootschalig, in monocultuur en met behulp van kunstmest en bio-industrie. Toch lijden er mensen honger terwijl we volgens recente cijfers genoeg produceren om twaalf miljard mensen van voedsel te voorzien.

Je wist misschien al dat de armoede in ontwikkelingslanden het overschot aan mensen en het tekort aan voedsel in stand houdt. Het is misschien nieuw voor je dat voedselschaarste een verdelingsvraagstuk is. In de Derde Wereld hebben ze overal te weinig van: werkgelegenheid, voedsel, een goede positie in de wereldeconomie, geld. Hier in het Westen is genoeg van alles en ik denk dat we van al het voedsel dat we weggooien makkelijk de honderdduizend hongerdoden per dag kunnen voeden.

Daarnaast is sinds jouw tijd het inkomensverschil tussen het Westen en de Derde Wereld alleen maar toegenomen en houden verschillende economische activiteiten dit verschil in stand. Hier in het Westen geven regeringen bijvoorbeeld subsidies aan boerenbedrijven omdat deze het economisch moeilijk hebben. Het productieoverschot dat hierdoor ontstaat wordt onder de marktwaarde verkocht in Afrikaanse landen, wat de boeren daar ernstig benadeeld.

De lokale boeren proberen toch in hun bestaan te voorzien en als gevolg daarvan wordt in ontwikkelingslanden alles behalve duurzaam omgegaan met het water en de bodem: elk jaar worden arealen regenwoud zo groot als Engeland gekapt voor de landbouw om een winstgevende oogst te verzekeren. De productie per hectare wordt vergroot door minder land braak te laten liggen en meer vee op de graslanden te laten grazen.

Garrett Hardin merkte halverwege de vorige eeuw al op dat de biodiversiteit, de waterkwaliteit, de vruchtbaarheid van de bodem, de productie per hectare en de waarde van ecosystemen drastisch verminderen doordat mensen gezamenlijk te intensief gebruik maken van deze natuurlijke hulpbronnen; de huidige milieukundigen zeggen hetzelfde. Wat kunnen we doen? De natuur is zo waardevol, we kunnen haar niet zomaar stukmaken. Wist je dat de biodiversiteit in tropisch regenwoud zo groot is dat je om de paar honderd meter een nieuwe soort tegenkomt? Toch verdwijnt in Zuid-Amerika het tropisch regenwoud om plaats te maken voor soja waarmee het Europese vee gevoerd wordt. De mangrovebossen worden gekapt vanwege de hoge gebruikswaarde van het hout en de gebieden zelf raken aangetast door de garnalenkweek, terwijl de bossen als ecosysteem veel meer opleveren. Hoe voorkomen we dat de soortenrijkdom van duizenden jaren ontwikkeling vergaat?

Op dit moment strijdt een veelheid aan Westerse organisaties tegen armoede en voor duurzame technologieën. Ik denk zelf dat onderwijs een goede manier van hulp geven is. Zo kan er seksuele voorlichting worden gegeven om de exponentiële bevolkingsgroei te remmen en kan de lokale bevolking geleerd worden hoe zij duurzaam omgaat met de grond en het water. Het is een beetje als waardering voor de natuur kweken.

Ja, ik hoor je denken: hoe duurzaam zou onze relatie met de natuur zijn als wij honger hadden? Een retorische vraag. Malthus, zij sterven omdat wij bloeien. Hier in het Westen besteden we namelijk veel aandacht aan duurzame technologieën, natuurbehoud en zelfs natuurontwikkeling omdat we rijk genoeg zijn om ons geld daaraan te besteden. De mensen en de natuur in ontwikkelingslanden zijn slachtoffer van het neoliberalistische karakter van de mondiale economie. Armoede leidt helemaal niet tot natuurdegradatie, zolang de mens in harmonie leeft met de natuur. De wereldwijde markt is gewoon zo ondoorzichtig dat wij hier in het Westen niet beseffen dat ons consumptiepatroon de natuur in ontwikkelingslanden vernietigt. We zien niet wie of wat onze welvaart betaalt. Het is gewoon hypocriet dat we zoveel geld steken in ontwikkelingsprojecten terwijl wij indirect verantwoordelijk zijn voor de schade.

Ik schrijf je omdat ik dit probleem niet alleen kan oplossen. Althans, ik weet wel een aantal nutteloze suggesties. Misschien moeten we het kapitalisme afschaffen en allemaal communistisch worden. Dan is er geen onderscheid meer tussen arm en rijk en worden de boeren in hedendaagse ontwikkelingslanden niet meer gedwongen de natuur te verwoesten om in hun onderhoud te voorzien. Of misschien kunnen we met behulp van gentechnologie het gen dat codeert voor onze inhaligheid uitschakelen? Dan zijn we voortaan tevreden met wat de natuur ons kan bieden zonder dat wij haar draagkracht overschrijden.

Malthus, ik schrijf speciaal naar jou omdat jij volgens mij een stap in de goede richting hebt gezet. In je essay uit 1798 gebruikte je inzichten uit de economie en de biologie om te beschrijven waarom de menselijke populatie boven de draagkracht van de natuur leeft. Dat probleem speelt nu op mondiale schaal en leidt ertoe dat het slechts gesteld is met natuurbehoud in ontwikkelingslanden.

Ik denk dat het tijd is om meer bruggen te slaan tussen verschillende wetenschappelijke disciplines om dergelijke maatschappelijke problemen op te lossen. We moeten kennis met elkaar delen, want de afzonderlijke inzichten zijn in deze complexe wereld niet meer toereikend. Bij een term als vrije markt mechanisme blijven biologen namelijk angstwekkend stil en als economen geconfronteerd worden met een woord als nutriëntencyclus hebben ze ’s avonds moeite om de slaap te vatten.

Malthus, ik zou je willen vragen of je met je meervoudige disciplinaire kwaliteiten mee wilt denken aan een duurzame oplossing voor natuurbehoud in de Derde Wereld in een interdisciplinaire onderzoeksgroep. Binnen dit samenwerkingsverband zal het thema “Ja, maar als ik honger heb” centraal staan, waarbij wordt gefocust op zowel de voedselschaarste in ontwikkelingslanden als de Westerse consumptiehonger. Wellicht kun je contact leggen met Garrett Hardin, of Arjun Appadurai? Kan ik op je hulp rekenen? Want het zou verschrikkelijk zijn als die prachtige natuur verloren gaat.

Met vriendelijke groet,

CB

Click here for the English version of this essay.

Read Full Post »